Avís legal


1.- INTRODUCCIÓ

El Present avís legal Conté les Normes d'Ús del portal www.fruitteam.es Que Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya) amb domicili a Av. Tortosa nº 2 CP 25005 de Lleida Com a titular del Mateix posa una disposició dels Usuaris d'Internet, Exclusivament amb la Finalitat proporcionar Informació Sobre els Productes i Serveis Oferts.

L'accés accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del Mateix i Suposa la plena acceptació de Aquestes condicions generals, fill Que aplicables pecat perjudici de les condicions particulars o especials que, si Cas, s'estableixin. Si hi ha Accepta Aquestes Condicions d'USO, haura abstenir-se de Accedir i / o utilitzar el portal.


2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En Compliment del Deure d'informació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les Dades identificatives de l'empresa titular del web:

- Denominació: Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses
- Domicili Social: Av. Tortosa nº2, 25005 Lleida
- Estatuts registrats a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació Núm. Dipòsit 000000130
- CIF: G-25729666
- Telèfon: 34973220149
- Fax: 34 973 220437
- Correu electrònic: administracio@afrucat.com

QUALSEVOL Menció del responsable en El Present document es considerarà fet un Afrucat i Els Comuniqui Amb mi facilitades al present Apartat.


3.- USUARIS

De Encara que l'accés accés i / o utilització del portal sense Exigeix ??el registre dels Usuaris, És Possible Que la utilització de Alguns serveis es condicioni una Omplir prèviament ONU Formulari de registre i al ÚS D'Una clau d'accés Composta d'ONU codi d'usuari (login ) Contrasenya i Una (contrasenya), que rebrà Despres De Haver completat el Procés de registre.

: Per això en Relació amb el Procés de registre ia les Dades Que se li sol·liciten, l'usuari està Obligat a facilitar i mantenir la Informació de forma veraç, exacta, completa i actualitzada Sobre la seva identitat, havent de Comunicar QUALSEVOL Modificació al responsable Mitjançant el Formulari accessible Des de la pàgina web, l'usuari Sent l'únic responsable de l'Ús del Mateix. : A més l'usuari es compromet a Fer ONU ÚS diligent de les Claus d'Accés, a no posar-les a disposició de tercers ia Comunicar al responsable L'Perduda o robatori de les mateixes i el ONU per accés accés Possible tercer una les mateixes.


4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat del responsable.

El titular usuari reconeix Que El responsable és exclusiu o Té La Corresponent licensing dels Continguts of this site web, és Dir ia títol merament enunciatiu, sobre els Textos, Missatges, els comentaris dels Usuaris, FOTOGRAFIES, Dissenys, logotips, codi font, Gràfics, Imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, multimèdia Productes, el "sentir-mirada i-", les marques, noms comercials i els signes distintius Que Apareixen a La Mateixa.

L'accés accés per a l'usuari un this page web sense cap tipus d'implicacions renúncia, transmissió, cessió total de l'o parcial o llicència dels esmentats Drets de Propietat Intel·lectual i industrial, ni li confereix cap dret d'utilització, Alteració, explotació, Reproducció, Distribució, Comunicació Publica i pecat Transformació la prèvia I Expressa Autorització Per Escrit dels respectius titulars d'AQUESTS DRETS.

S'autoritza l'usuari una Accedir, visualitzar, Imprimir, descarregar I Emmagatzemar els Continguts i / o Els Elements inserits en el lloc web Exclusivament paràgraf Do ÚS personal, Privat i no lucratiu, és això, Sense Fins Comercials, sempre que es Mantingui la indicacion Sobre l'Origen de Los Mateixos i El Símbol del copyright i / o notes de propietat industrial de Les seves Titulars.

El ENVIAMENT per part de l'usuari d'Informacions al portal, Textos contes de Com, FOTOGRAFIES, vídeos o Altres Continguts A través del Correu electrònic, formularis o de QUALSEVOL Un altre mitjà, implicacions per ESE made senzilla l'atorgament al responsable d'Una Llicència Gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per TOT EL TEMPS Que permeti la legislació vigent paràgraf utilitzar PER A QUALSEVOL aleta, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitador, la reproduction, la Comunicació pública, la Distribució, la transformació, la translation, la Divulgació, el Rebuig o l'Eliminació de la Informació, l'edició, la incorporation una base de dades, l'explotació comercial, és més qualsevol format, mitjà o Tecnologia ACTUALMENT Coneguda O que puguin conèixer-se en el futur, en Tot o en instància de part, de contes d'Informacions o Continguts , license Que permetrà l'Autorització paràgraf incorporar i Comercialitzar Estós Continguts en Suports Com CD-ROM, DVD, Internet, paper o Altres Formats. IGUALMENT, l'usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar Estós DRETS 1 Tercers de forma gratuïta.

L'usuari es fa responsable de Que les Informacions i / o Continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin QUALSEVOL norma, ni que es-se d'informació secreta o confidencial i: A més ASSUMEIX la obligation de mantenir al responsable i / o SEUS Representants, Socis, Administradors, Treballadors, etc. indemnes i Lliures de Tota Responsabilitat Que Podria derivar de l'Exercici De Accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels Drets de Tercers o de la legislació vigent.

L'usuari es compromet a no suprimir o Alterar les Mencions Com copyright, ©, ® i TM que apareixen A La pàgina web, en QUALSEVOL dels Materials Que Conté, en qualsevol dels seus serveis o Informació obtinguts a Través dels Mateixos, la de l'estafa de cap de Assegurar la protecció d'Estós DRETS.


5.- Protecció de dades personals

En Compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament de la Mateixa Aprovat Mitjançant el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el responsable l'informa que les Dades Personals Que Ens informeu En Aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i Aquells Dades Sobre Els Que el responsable de l'tingui accés accés de Com Conseqüència de la navegació o d'Els que es poguessin derivar de la Relació establerta amb l'usuari, FINS I TOT DESPRÉS DE la seva finalització, Seran tractats en el Corresponent fitxer del responsable, que ES Troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència o Autoritat de Protecció de Dades competent, amb les finalitats Que consten en la Declaració CITADA.

Les Dades Personals de l'Usuari es tractaran amb la Finalitat d'establir la Relació jurídica Entre Les Dues contradictori, el Compliment de les obligacions legals, Comptables, Fiscals i Totes Aquelles relacionades o vinculades i la de l'estafa Relació jurídica establerta, el transponedor 1 SEUS dubtes o preguntes, facilitar- la sol·licitada Informació i paràgraf seva gestió, control, gestió, execució, Ampliació i Millora.

: A més, ELS SEUS Dades Personals es tractaran amb finalitats de publicitat i prospecció comercial paràgraf enviar publicdad per més qualsevol mitjà, inclòs El Correu postal, electrònic, SMS, fax o equivalent dels Productes i servicions del responsable o Tercers Relacionats amb el món de la fruita i els servicions i Productes, Propis o de Tercers Que es DerivarN. Si no Vol Que tractem Do Dades finalitats publicitàries estafadors, Envieu-nos Correu ONU (administracio@afrucat.com) amb el text BAIXA i deixarem de TRACTAR ELS SEUS Dades Amb Aquestes finalitats.

L'usuari podrà dirigir-se al responsable paràgraf exercitar els Drets d'accés accés, rectificació o cancellation i Oposició del USO, Com Així el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant Sol·licitud Escrita i signada, dirigida a la Direcció del responsable. La Sol·licitud ens podem deduir Que Contenir els siguinetes Dades: Nom i cognoms de l 'usuari, domicili 1 Efectes de notification, fotocòpia del DNI i ocntenido concret del dret exercitat.

L'usuari declara que tota la Informació Que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada ia Comunicar tots els Canvis de forma immediata al responsable. En Aquells Supòsits En que l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, Aquest ASSUMEIX la obligation de OBSERVAR, RESPECTE uns els esmentats Dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament dels Deures de Qualitat, d'informació i de Sol·licitud del consentiment a les personalitats Titulars de les Dades Personals Que el concerneixen paràgraf Do treatment.

Mitjançant l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació Mitjançant el clic del botó Aportacions, Així Com la remissió d'Informació any 1 Través de més qualsevol tipus de formularis electrònics o per Correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari Manifesta Expressa i inequívocament el seu consentiment Que Per Les Dades de Caràcter subministrades personals de siguin incorporades col Fitxer Corresponent I TRACTATS AMB les finalitats declarades.

El ÚS de la Present this web limitada a majors de Edat, he aquí Per Que Per Que puguin Ser Objecte de treatment les Dades Personals de menors d'Edat, Sera Requisit imprescindible Que obtinguin prèviament de l'Consentiment de Pares seus, Tutors o Representants legals, QUI SERAN considerats Responsables de Tots Actes realitzats per Els Menors un carregament Do.

A pesar que El responsable ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no inexpugnables fill.

Els Usuaris Que Hagin facilitat SEUS Dades podran dirigir-se al responsable del fitxer paràgraf exercitar els Drets d'accés accés, rectificació o cancellation de Dades i Oposició del USO i cessió de les Dades, Com Així el dret de revocar el Prestat Consentiment, podran Que Ser exercitats per l'usuari o, si Caso, qui per el representi, Mitjançant Sol·licitud Escrita i Dirigida signada a la Direcció determinada en l'Apartat 2 del Present document. La sol·licitud haurà de contenir els Següents Dades: Nom i cognoms de l'usuari, domicili a: efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

 

6.- POLÍTICA D'ÚS DE GALETES O GALETES

Llei de les galetes
Una galeta És Un fitxer Que es Descàrrega al Ordinador o el terminal de l'usuari en accedir a aquest Una Pàgina Web. Les galetes permeten a l'administrador de la page, Entre Altres Coses, Emmagatzemar i Recuperar Informació Sobre els Hàbits de navegació de l'ONU usuari o del seu equip i, depenent de la Informació Que Continguin i de la forma En què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar paràgraf reconèixer a l'usuari.

Tipus de galetes
La pàgina web d'Afrucat utilització les galetes de Google Analytics paràgraf Mesurar la Interacció de l'usuari amb la web page. This Galetes desenvolupada this per Google i permet conèixer l'administrador de la page Que fa l'ONU usuari a la web d'Afrucat i millorar-la en conseqüència.

Administrador de les galetes
L'usuari Floristeria permetre, bloquejar o ELIMINAR les galetes instal·lades en el seu ordinador Mitjançant la configuration de les OPCIONS del Navegador En el vostre ordinador.

 

7.- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El responsable posa una disposició dels Usuaris "links" a Efectes Purament informatius, el pecat Però Que Conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats per Els Llocs web d'un Els que s'estableixen enllaços.

: Per això el Responsable no ASSUMEIX Cap Responsabilitat per any Aspecte Relatiu a pàgina web un La que es Estableix l'ONU enllaç from this site web.

QUALSEVOL Persona que Vulgui INCLOURE Dins del seu web page enllaç ONU enllaç o Cap al lloc web Del Responsable haura complir · les Següents Condicions:

1.- No es realitzaran amb l'enllaç, Manifestacions o Indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, Sobre el responsable, Directius seus, Empleats seus, ELS SEUS Productes, etc.

2.- No s'autoritzen enllaços des Pàgines Que Continguin Continguts il·lícits o Il · legals, O que Continguin Manifestacions racistes, degradants, etc.

3.- L'Establiment de l'enllaç sense Entre Que Suposa el responsable i el titular de la page web a La que s'estableixi, Hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

4.- El responsable del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des del Que es Fes l'enllaç.


8.- RESPONSABILITAT

L'usuari Accepta Que L'Ús del portal, els Continguts i / o dels Serveis es Porta un terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat I Que el Responsable no Garanteix Que LA INFORMACIÓ exacta mar, completa i Actualitzada, ni TAMPOC Garanteix la Disponibilitat i Continuïtat del FUNCIONAMENT del Mateix, ni dels Continguts i / o Serveis que s'incorporen ni Controla ni Garanteix l'absència de virus ni d'altres Elements Que puguin Produir Alteracions en el seu Sistema informàtic o en els Documents Electrònics i Fitxers emmagatzemats en el seu Sistema informàtic.

El responsable del lloc web exclou, amb tota l'extensió Se'n permet per l'ordenament jurídic, per Responsabilitat any els Danys i perjudicis de Tota naturalesa Que puguin deure a la Informació del portal del ja La Manca de disponibilitat o de continuïtat del Portal Del FUNCIONAMENT i Els Continguts i / o Serveis que s'incorporen.


9.- interrupció, suspensió I CANCEL·LACIÓ

El responsable realitzarà tots els Esforços raonables paràgraf Garantir l'accessibilitat i Disponibilitat del portal Durant tots els Dies de l'Any. No obstant això, es reserva el dret d'un Alterar, a ELIMINAR, interrompre, suspendre i / o cancel·lar l'accés accés, els Serveis i / o Continguts del portal pecat Necessitat de preavís i en QUALSEVOL moment.


10.- Llei aplicable i Jurisdicció

El Present avís legal s'interpretarà i regirà de Conformity amb la Legislació Espanyola, a la Que Ambdues contradictori se sotmeten de forma Expressa. Si la normativa possibilita que les contradictori puguin Renunciar al seu fur i sotmetre a altre, el responsable i l'usuari, amb renúncia Expressa un any Un altre fur Que Podria correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

© Afrucat, 2018, Lleida Tots els drets reservats.

ACCÉS ESCOLES